Polityka prywatności (RODO)

RODO :

Niniejszym oświadczam, iż w związku z zawarciem ze Sprzedającym – PHU Agroimpex Sp. z o.o. w Słonowie niniejszej umowy sprzedaży wyrażam zgodę na przetwarzanie przez PHU Agroimpex Sp. z o.o. w Słonowie moich danych osobowych w tym: imienia i nazwiska, nr NIP, nr PESEL, adresu, danych kontaktowych, tj. nr telefonu, adresu email, rodzaju prowadzonej działalności, w celach: zawarcia i wykonywania umowy kupna , spełniania przez administratora wymogów wynikających z przepisów prawa, w tym przepisów podatkowych i o rachunkowości, prowadzenia dokumentacji podatkowej oraz przechowywania dowodów księgowych, jak również w celach obsługi roszczeń z tytułu realizacji umowy oraz w celach archiwizacyjnych. 

Oświadczam, iż przyjmuję do wiadomości, że:

1)        administratorem moich danych osobowych jest PHU Agroimpex Sp. z o.o. Słonów 89, 66-520 Dobiegniew;

2)        moje dane osobowe mogą zostać powierzone przez administratora podmiotowi przetwarzającemu, tj. osobie fizycznej lub prawnej, organowi publicznemu, jednostce lub innemu podmiotowi, który przetwarza dane osobowe w imieniu administratora;

3)        moje dane osobowe będą przetwarzane przez administratora przez okres realizacji umowy wskazanej na wstępie, jak również po jej zakończeniu przez czas niezbędny do realizacji rozliczeń zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, obsługi roszczeń z tytułu realizacji umowy oraz realizacji obowiązków archiwizacyjnych;

4)        mam prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania i prawo do przenoszenia danych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, jak również prawo cofnięcia udzielonej zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

5)        mam prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie przetwarzania moich danych osobowych w trybie określonym w obowiązujących przepisach prawa;

6)        wyrażenie zgody na przetwarzanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa zgody jest równoznaczna z brakiem możliwości współpracy z administratorem;

7)        nie będę profilowany/profilowana przez administratora, a moje dane osobowe nie będą przekazywane do państw, które nie należą do Europejskiego Obszaru Gospodarczego ani przekazywane organizacjom międzynarodowym. 

Facebook